fbpx

POLITYKA PRYWATNOŚCI  SKLEPU INTERNETOWEGO FILCUJZAGNA.pl 

SPIS TREŚCI:  

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

2. PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH 

3. CEL, PODSTAWA, OKRES I ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH W SKLEPIE INTERNETOWYM 

4. ODBIORCY DANYCH W SKLEPIE INTERNETOWYM 

5. PROFILOWANIE W SKLEPIE INTERNETOWYM 

6. PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ 

7. COOKIES W SKLEPIE INTERNETOWYM, DANE EKSPLOATACYJNE I ANALITYKA 

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1.1. Niniejsza polityka prywatności Sklepu Internetowego ma charakter informacyjny, co oznacza że nie jest ona źródłem obowiązków  dla Usługobiorców lub Klientów Sklepu Internetowego. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące  przetwarzania danych osobowych przez Administratora w Sklepie Internetowym, w tym podstawy, cele i zakres przetwarzania  danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w Sklepie Internetowym  plików cookies oraz narzędzi analitycznych.  

1.2. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest Paweł Kurnatowski prowadząca  działalność gospodarczą pod firmą IGiZ – Instytut Gier i Zabaw Paweł Kurnatowski wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o  Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadająca:  adres miejsca wykonywania działalności: ul. Tadeusza Bora Komorowskiego 10/36 63-100 Śrem, NIP 7851733479, REGON  221829150, adres poczty elektronicznej: [email protected], numer telefonu kontaktowego: 793006798 – zwana dalej „Administratorem” i będąca jednocześnie Usługodawcą Sklepu Internetowego i Sprzedawcą. 

 1.3. Dane osobowe w Sklepie Internetowym przetwarzane są przez Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w  szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie  ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz  uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwane dalej „RODO” lub „Rozporządzenie RODO”.  Oficjalny tekst Rozporządzenia RODO: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679 1.5. Korzystanie ze Sklepu Internetowego, w tym dokonywanie zakupów jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych  osobowych przez korzystającego ze Sklepu Internetowego Usługobiorcę lub Klienta jest dobrowolne, z zastrzeżeniem dwóch  wyjątków: (1) zawieranie umów z Administratorem – niepodanie w przypadkach i w zakresie wskazanym na stronie Sklepu  Internetowego oraz w Regulaminie Sklepu Internetowego i niniejszej polityce prywatności danych osobowych niezbędnych do  zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej z Administratorem skutkuje brakiem  możliwości zawarcia tejże umowy. Podanie danych osobowych jest w takim wypadku wymogiem umownym i jeżeli osoba, której  dane dotyczą chce zawrzeć daną umowę z Administratorem, to jest zobowiązana do podania wymaganych danych. Każdorazowo  zakres danych wymaganych do zawarcia umowy wskazany jest uprzednio na stronie Sklepu Internetowego oraz w Regulaminie  Sklepu Internetowego; (2) obowiązki ustawowe Administratora – podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym  wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa nakładających na Administratora obowiązek przetwarzania danych  osobowych (np. przetwarzanie danych w celu prowadzenia ksiąg podatkowych lub rachunkowych) i brak ich podania uniemożliwi  Administratorowi wykonanie tychże obowiązków.  

1.6. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których przetwarzane przez niego dane osobowe  dotyczą, a w szczególności jest odpowiedzialny i zapewnia, że zbierane przez niego dane są: (1) przetwarzane zgodnie z prawem;  (2) zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodne z tymi celami; (3) merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane; (4) przechowywane w postaci  umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania oraz (5)  przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed  niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za  pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych. 

1.7. Uwzględniając charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o  różnym prawdopodobieństwie i wadze zagrożenia, Administrator wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby  przetwarzanie odbywało się zgodnie z niniejszym rozporządzeniem i aby móc to wykazać. Środki te są w razie potrzeby  poddawane przeglądom i uaktualniane. Administrator stosuje środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu  przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.  

1.8. Wszelkie słowa, wyrażenia i akronimy występujące w niniejszej polityce prywatności i rozpoczynające się dużą literą (np.  Sprzedawca, Sklep Internetowy, Usługa Elektroniczna) należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie Sklepu  Internetowego dostępnym na stronach Sklepu Internetowego. 

2. PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH 

2.1. Administrator uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych w przypadkach, gdy – i w takim zakresie, w jakim – spełniony  jest co najmniej jeden z poniższych warunków: (1) osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych  osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów; (2) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której  stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy; 

(3) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze; lub (4) przetwarzanie jest  niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę  trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i  wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą,  jest dzieckiem. 

2.2. Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora wymaga każdorazowo zaistnienia co najmniej jednej z podstaw  wskazanych w pkt. 2.1 polityki prywatności. Konkretne podstawy przetwarzania danych osobowych Usługobiorców i Klientów  Sklepu Internetowego przez Administratora są wskazane w kolejnym punkcie polityki prywatności – w odniesieniu do danego celu  przetwarzania danych osobowych przez Administratora.  

3. CEL, PODSTAWA, OKRES I ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH W SKLEPIE INTERNETOWYM 

3.1. Każdorazowo cel, podstawa, okres i zakres oraz odbiorcy danych osobowych przetwarzanych przez Administratora wynika z  działań podejmowanych przez danego Usługobiorcę lub Klienta w Sklepie Internetowym. Przykładowo jeżeli Klient decyduje się  na dokonanie zakupów w Sklepie Internetowym i wybierze odbiór osobisty zakupionego Produktu zamiast przesyłki kurierskiej, to jego dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania zawartej Umowy Sprzedaży, ale nie będą już udostępniane  przewoźnikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.  

3.2. Administrator może przetwarzać dane osobowe w Sklepie Internetowym w następujących celach, na następujących podstawach,  w okresach oraz w następującym zakresie: 

Cel przetwarzania  danychPodstawa prawna przetwarzania i okres  przechowywania danych Zakres przetwarzanych danych
Wykonanie Umowy  Sprzedaży lub umowy  o świadczenie Usługi  Elektronicznej lub  podjęcie działań na  żądanie osoby, której  dane dotyczą, przed Artykuł 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia RODO  (wykonanie umowy) Dane są przechowywane przez okres niezbędny  do wykonania, rozwiązania lub wygaśnięcia w  inny sposób zawartej umowy.Zakres maksymalny: imię i nazwisko; adres poczty  elektronicznej; numer telefonu kontaktowego;  adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu,  kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres  zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby  (jeżeli jest inny niż adres dostawy).  W wypadku Usługobiorców lub Klientów nie 
zawarciem w/w  umówbędących konsumentami Administrator może  przetwarzać dodatkowo nazwę firmy oraz numer  identyfikacji podatkowej (NIP) Usługobiorcy lub  Klienta. Podany zakres jest maksymalny – w przypadku  np. odbioru osobistego nie jest konieczne  podanie adresu dostawy. 
Marketing  bezpośredni Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO  (prawnie uzasadniony interes administratora) Dane są przechowywane przez okres istnienia  prawnie uzasadnionego interesu realizowanego  przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez  okres przedawnienia roszczeń w stosunku do  osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej  przez Administratora działalności gospodarczej.  Okres przedawnienia określają przepisy prawa, w  szczególności kodeksu cywilnego (podstawowy  termin przedawnienia dla roszczeń związanych z  prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi  trzy lata, a dla umowy sprzedaży dwa lata). Administrator nie może przetwarzać danych w  celu marketingu bezpośredniego w przypadku  wyrażenia skutecznego sprzeciwu w tym zakresie  przez osobę, której dane dotyczą. Adres poczty elektronicznej
Marketing Artykuł 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia RODO  (zgoda) Dane przechowywane są do momentu wycofania  zgody przez osobę, której dane dotyczą na dalsze  przetwarzanie jej danych w tym celu.Imię, adres poczty elektronicznej
Wyrażenie przez  Klienta opinii o  zawartej Umowie  SprzedażyArtykuł 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia RODO Dane przechowywane są do momentu wycofania  zgody przez osobę, której dane dotyczą na dalsze  przetwarzanie jej danych w tym celu.Adres poczty elektronicznej
Prowadzenie ksiąg  podatkowych lub  rachunkowychArtykuł 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia RODO w  zw. z art. 86 § 1 Ordynacji podatkowej tj. z dnia  17 stycznia 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 201) lub  art. 74 ust. 2 ustawy o rachunkowości tj. z dnia  30 stycznia 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 395) Dane są przechowywane przez okres wymagany  przepisami prawa nakazującymi  Administratorowi przechowywanie ksiąg  podatkowych (do czasu upływu okresu  przedawnienia zobowiązania podatkowego,  chyba że ustawy podatkowe stanowią inaczej)  lub rachunkowych (5 lat, licząc od początku roku  następującego po roku obrotowym, którego  dane dotyczą).Imię i nazwisko; adres zamieszkania/prowadzenia  działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres  dostawy), nazwa firmy oraz numer identyfikacji  podatkowej (NIP) Usługobiorcy lub Klienta
Ustalenie,  dochodzenie lub  obrona roszczeń jakie Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO Dane są przechowywane przez okres istnienia Imię i nazwisko; numer telefonu kontaktowego;  adres poczty elektronicznej; adres dostawy (ulica,  numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, 
może podnosić  Administrator lub  jakie mogą być  podnoszone wobec  Administratora prawnie uzasadnionego interesu realizowanego  przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez  okres przedawnienia roszczeń w stosunku do  osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej  przez Administratora działalności gospodarczej.  Okres przedawnienia określają przepisy prawa, w  szczególności kodeksu cywilnego (podstawowy  termin przedawnienia dla roszczeń związanych z  prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi  trzy lata, a dla umowy sprzedaży dwa lata).miejscowość, kraj), adres  zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby  (jeżeli jest inny niż adres dostawy).  W wypadku Usługobiorców lub Klientów nie  będących konsumentami Administrator może  przetwarzać dodatkowo nazwę firmy oraz numer  identyfikacji podatkowej (NIP) Usługobiorcy lub  Klienta.

4. ODBIORCY DANYCH W SKLEPIE INTERNETOWYM 

4.1. Dla prawidłowego funkcjonowania Sklepu Internetowego, w tym dla realizacji zawieranych Umów Sprzedaży konieczne jest  korzystanie przez Administratora z usług podmiotów zewnętrznych (takich jak np. dostawca oprogramowania, kurier, czy podmiot  obsługujący płatności). Administrator korzysta wyłącznie z usług takich podmiotów przetwarzających, którzy zapewniają  wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, tak by przetwarzanie spełniało  wymogi Rozporządzenia RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.  

4.2. Przekazanie danych przez Administratora nie następuje w każdym wypadku i nie do wszystkich wskazanych w polityce  prywatności odbiorców lub kategorii odbiorców – Administrator przekazuje dane wyłącznie wtedy, gdy jest to niezbędne do  realizacji danego celu przetwarzania danych osobowych i tylko w zakresie niezbędnym do jego zrealizowania. Przykładowo, jeżeli  Klient korzysta z odbioru osobistego, to jego dane nie będą przekazywane przewoźnikowi współpracującemu z Administratorem.  

4.3. Dane osobowe Usługobiorców i Klientów Sklepu Internetowego mogą być przekazywane następującym odbiorcom lub  kategoriom odbiorców:  

4.3.1. przewoźnicy / spedytorzy / brokerzy kurierscy – w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu  dostawy Produktu przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta  wybranemu przewoźnikowi, spedytorowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora w zakresie  niezbędnym do zrealizowania dostawy Produktu Klientowi.  

4.3.2. podmioty obsługujące płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym  ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu  podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie Internetowym na zlecenie Administratora w zakresie niezbędnym do  obsługi płatności realizowanej przez Klienta.  

4.3.3. podmioty kredytujące / leasingodawcy – w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu płatności w  systemie ratalnym lub płatności leasingowej Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu kredytodawcy  lub leasingodawcy obsługującemu powyższe płatności w Sklepie Internetowym na zlecenie Administratora w zakresie niezbędnym  do obsługi płatności realizowanej przez Klienta. 

4.3.4. dostawcy systemu ankiet opiniujących – w przypadku Klienta, który zgodził się na wyrażenie opinii o zawartej Umowie Sprzedaży,  Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu podmiotowi dostarczającemu system ankiet opiniujących  zawarte Umowy Sprzedaży w Sklepie Internetowym na zlecenie Administratora w zakresie niezbędnym do wyrażenia przez  Klienta opinii za pomocą systemu ankiet opiniujących.  

4.3.5. dostawcy usług zaopatrujący Administratora w rozwiązania techniczne, informatyczne oraz organizacyjne, umożliwiające  Administratorowi prowadzenie działalności gospodarczej, w tym Sklepu Internetowego i świadczonych za jego pośrednictwem  Usług Elektronicznych (w szczególności dostawcy oprogramowania komputerowego do prowadzenia Sklepu Internetowego,  dostawcy poczty elektronicznej i hostingu oraz dostawcy oprogramowania do zarządzania firmą i udzielania pomocy technicznej  Administratorowi) – Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu dostawcy działającemu na jego  zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z  niniejszą polityką prywatności. 

4.3.6. dostawcy usług księgowych, prawnych i doradczych zapewniający Administratorowi wsparcie księgowe, prawne lub doradcze  (w szczególności biuro księgowe, kancelaria prawna lub firma windykacyjna) – Administrator udostępnia zebrane dane osobowe  Klienta wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania  danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą polityką prywatności. 

5. PROFILOWANIE W SKLEPIE INTERNETOWYM 

5.1. Rozporządzenie RODO nakłada na Administratora obowiązek informowania o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym  o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 Rozporządzenia RODO, oraz – przynajmniej w tych przypadkach – istotne  informacje o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla  osoby, której dane dotyczą. Mając to na uwadze Administrator podaje w tym punkcie polityki prywatności informacje dotyczące  możliwego profilowania.  

5.2. Administrator może korzystać w Sklepie Internetowym z profilowania do celów marketingu bezpośredniego, ale decyzje  podejmowane na jego podstawie przez Administratora nie dotyczą zawarcia lub odmowy zawarcia Umowy Sprzedaży, czy też  możliwości korzystania z Usług Elektronicznych w Sklepie Internetowym. Efektem korzystania z profilowania w Sklepie  Internetowym może być np. przyznanie danej osobie rabatu, przesłanie jej kodu rabatowego, przypomnienie o niedokończonych  zakupach, przesłanie propozycji Produktu, który może odpowiadać zainteresowaniom lub preferencjom danej osoby lub też  zaproponowanie lepszych warunków w porównaniu do standardowej oferty Sklepu Internetowego. Mimo profilowania to dana  osoba podejmuje swobodnie decyzję, czy będzie chciała skorzystać z otrzymanego w ten sposób rabatu, czy też lepszych  warunków i dokonać zakupu w Sklepie Internetowym. 

5.3. Profilowanie w Sklepie Internetowym polega na automatycznej analizie lub prognozie zachowania danej osoby na stronie Sklepu  Internetowego np. poprzez dodanie konkretnego Produktu do koszyka, przeglądanie strony konkretnego Produktu w Sklepie  Internetowym, czy też poprzez analizę dotychczasowej historii dokonanych zakupów w Sklepie Internetowym. Warunkiem  takiego profilowania jest posiadanie przez Administratora danych osobowych danej osoby, aby móc jej następnie przesłać np. kod  rabatowy.  

5.4. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym  przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec tej osoby skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa. 

6. PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ 

6.1. Prawo dostępu, sprostowania, ograniczenia, usunięcia lub przenoszenia – osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od  Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub  ograniczenia przetwarzania oraz ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także ma prawo do przenoszenia  swoich danych. Szczegółowe warunki wykonywania wskazanych wyżej praw wskazane są w art. 15-21 Rozporządzenia RODO.  

6.2. Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie – osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora na podstawie  wyrażonej zgody (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) Rozporządzenia RODO), to ma ona prawo do cofnięcia  zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed  jej cofnięciem. 

6.3. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora, ma prawo  wniesienia skargi do organu nadzorczego w sposób i trybie określonym w przepisach Rozporządzenia RODO oraz prawa polskiego,  w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych  Osobowych.  

6.4. Prawo do sprzeciwu – osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z  jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) (interes lub  zadania publiczne) lub f) (prawnie uzasadniony interes administratora), w tym profilowania na podstawie tych przepisów.  Administratorowi w takim przypadku nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych  prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą,  lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 

6.5. Prawo do sprzeciwu dot. marketingu bezpośredniego – jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu  bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest  związane z takim marketingiem bezpośrednim. 

6.6. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w niniejszym punkcie polityki prywatności można kontaktować się z  Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Administratora wskazany  na wstępie polityki prywatności lub korzystając z formularza kontaktowego dostępnego na stronie Sklepu Internetowego.  

7. COOKIES W SKLEPIE INTERNETOWYM, DANE EKSPLOATACYJNE I ANALITYKA 

7.1. Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane  po stronie osoby odwiedzającej stronę Sklepu Internetowego (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie  pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzysta odwiedzający nasz Sklep Internetowy). Szczegółowe informacje  dot. plików Cookies, a także historię ich powstania można znaleźć m.in. tutaj: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko. 

7.2. Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających ze strony Sklepu  Internetowego w następujących celach: 

7.2.1. identyfikacji Usługobiorców jako zalogowanych w Sklepie Internetowym i pokazywania, że są zalogowani; 7.2.2. zapamiętywania Produktów dodanych do koszyka w celu złożenia Zamówienia; 

7.2.3. zapamiętywania danych z wypełnianych Formularzy Zamówienia, ankiet lub danych logowania do Sklepu Internetowego; 7.2.4. dostosowywania zawartości strony Sklepu Internetowego do indywidualnych preferencji Usługobiorcy (np. dotyczących kolorów,  rozmiaru czcionki, układu strony) oraz optymalizacji korzystania ze stron Sklepu Internetowego; 

7.2.5. prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony Sklepu Internetowego; 7.2.6. remarketingu, to jest badania cech zachowania odwiedzających Sklep Internetowy poprzez anonimową analizę ich działań (np.  powtarzające się wizyty na określonych stronach, słowa kluczowe itp.) w celu stworzenia ich profilu i dostarczenia im reklam  dopasowanych do ich przewidywanych zainteresowań, także wtedy kiedy odwiedzają oni inne strony internetowe w sieci  reklamowej firmy Google Inc. oraz Facebook Ireland Ltd. 

7.3. Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies.  Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej.  Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies – w  tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności Sklepu Internetowego (przykładowo  niemożliwym może okazać się przejście ścieżki Zamówienia poprzez Formularz Zamówienia z uwagi na niezapamiętywanie  Produktów w koszyku podczas kolejnych kroków składania Zamówienia). 

7.4. Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików  Cookies przez nasz Sklep Internetowy – zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia  przeglądarki internetowej. W braku wyrażenia takiej zgody należy odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w  zakresie plików Cookies. 

7.5. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w  najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej oraz na poniższych  stronach (wystarczy kliknąć w dany link): 

w przeglądarce Chrome 

w przeglądarce Firefox 

w przeglądarce Internet Explorer 

w przeglądarce Opera 

w przeglądarce Safari 

w przeglądarce Microsoft Edge 

7.6. Administrator może korzystać w Sklepie Internetowym z usług Google Analytics, Universal Analytics dostarczanych przez firmę  Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) oraz z usługi Piksel Facebooka dostarczanej przez firmę  Facebook Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia). Usługi te pomagają Administratorowi analizować ruch w Sklepie Internetowym. Gromadzone dane przetwarzane są w ramach powyższych usług w sposób  zanonimizowany (są to tzw. dane eksploatacyjne, które uniemożliwiają identyfikację osoby) do generowania statystyk pomocnych  w administrowaniu Sklepie Internetowym. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących  (danych osobowych) osoby odwiedzające stronę Sklepu Internetowego. Administrator korzystając z powyższych usług w Sklepie  Internetowym gromadzi takie dane jak źródła i medium pozyskania odwiedzjących Sklep Internetowy oraz sposób ich zachowania  na stronie Sklepu Internetowego, informacje na temat urządzeń i przeglądarek z których odwiedzają stronę, IP oraz domenę,  dane geograficzne oraz dane demograficzne (wiek, płeć) i zainteresowania.  

7.7. Możliwe jest zablokowanie w łatwy sposób przez daną osobę udostępniania Google Analytics informacji o jej aktywności na  stronie Sklepu Internetowego – w tym celu można zainstalować dodatek do przeglądarki udostępniany przez firmę Google Inc.  dostępny tutaj: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl 

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

Sklep Internetowy może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator namawia by po przejściu na inne strony,  zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko Sklepu Internetowego  Administratora.